Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglická a americká literatúra AAA
anglická gramatika AJG
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
biológia BIO
Cvičenia z ang. jazyka CAJ
dejepis DEJ
dejiny umenia DEU
ekonómia 2 EK2
ekonómia 3 EK3
estetická výchova ESV
evanjelické a. v. náboženstvo EVB
evanjelické a.v. náboženstvo EVB
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHE
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
konverzácia v nemeckom jazyku 2 KNJ2
konverzácia v nemeckom jazyku 3 KNJ3
matematika MAT
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
ochrana života a zdravia - prierezová téma OŽZ
onkologická výchova ONV
osobnostný a sociálny rozvoj - prierezová téma OSR
psychosociálny tréning PYI
ruský jazyk RUJ
seminár z biológie SEB
seminár z biológie 2 SEB2
seminár z biológie 3 SEB3
seminár z dejepisu SED
seminár z dejepisu 2 SED2
seminár z dejepisu 3 SED3
seminár z dejín umenia DUS
seminár z dejín umenia 2 DUS2
seminár z dejín umenia 3 DUS3
seminár z evanjelického a. v. náboženstva SEQ
seminár z evanjelického a. v. náboženstva 2 SEQ2
seminár z evanjelického a. v. náboženstva 3 SEQ3
seminár z fyziky SEF
seminár z fyziky 2 SEF2
seminár z fyziky 3 SEF3
seminár z geografie SEG
seminár z geografie 2 SEG2
seminár z geografie 3 SEG3
seminár z chémie SEC
seminár z chémie 2 SEC2
seminár z chémie 3 SEC3
seminár z informatiky SEN
seminár z informatiky 2 SEN2
seminár z informatiky 3 SEN3
seminár z matematiky SEM
seminár z matematiky 2 SEM2
seminár z matematiky 3 SEM3
seminár z náuky o spoločnosti SNS
seminár z náuky o spoločnosti 2 SNS2
seminár z náuky o spoločnosti 3 SNS3
seminár zo slovenského jazyka SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THF
Tvorivé písanie TOF
umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019

Kontakt

  • Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
    Vranovská ul. 2
    851 02 Bratislava
  • +421 2 63 838 488 (sekretariát školy)
    evlyceum@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie